Drobečková navigace

Úvodní stránka > Archiv > Lepší krmení - lepší hříbě

Lepší krmení - lepší hříbě

Vědecká studie prokazuje: Lepší vývoj se specifickým krmným doplňkem

Vlastně to většina lidí zná: odstavené hříbě má zvláštní potřebu výživných látek, která se od potřeb dospělého koně značně odlišuje. Proto by měla denní krmná dávka hříběte zpravidla obsahovat vhodný krmný doplněk speciálně určený pro hříbata. Přesto však i v Německu bývá spousta hříbat držena výhradně na krmení jako je seno, oves, případně pastva.

O fatálních následcích na pohybový aparát hříběte jsme přinesli zprávu v minulém žurnále o krmení. Zajímalo nás, zda jednostranné krmení dává příležitost ještě dalším vývojovým poruchám v hříběcím věku. S takto postavenou otázkou byl na Vratislavské univerzitě uskutečněn německo - polský výzkumný projekt. Je nám potěšením, že zde můžeme představit některé zajímavé výsledky této studie.

 

Proč ze všeho nejdříve trpí kůže?

Na kůži se nedostatky výživy projevují velmi brzy. Jelikož kůže leží zcela na periferii těla, dostane se k ní krev až v poslední řadě. Živiny, které jsou přítomny v nedostatečném množství jsou tak „odchyceny“ a spotřebovány nejdříve trávicím ústrojím, dále játry a pak dalšími, dobře prokrvenými vnitřními orgány tak, že na povrch těla již moc nezbude. Skutečností zůstává fakt, že například nedostatek aminokyselin a zinku v krmení se zrcadlí na problémech kůže a kopyt velice výrazně. Dokonce i odstávčata a ročci již mohou trpět kožními problémy, např. letní vyrážkou. Náchylnost k tomuto problému přisuzujeme v neposlední řadě právě nedostatkům v každodenním zásobování živinami v krmení. V mnoha případech hraje hlavní roli nerovnováha poměrů stopových prvků jako je zinek a měď. Byli jsme zvědaví, zda studie v tomto přinese další nové závěry.

Co bylo v Polsku zkoumáno?

Studie probíhala na dvanácti plnokrevných hříbatech o průměrném věku deseti měsíců v jednom velkém polském hřebčíně. Hříbata byla náhodně rozdělena do dvou testovacích skupin po šesti koních, v každé byla zastoupena obě pohlaví. Před započetím pokusu dostávala všechna hříbata vedle sena a pastvy doplňkové energetické krmivo, podle zvyklostí ve stáji.

Se započetím studie od počátku prosince dostávali mladí koně po dobu tří měsíců denně buď 1,5 – 2,0 kg vysoce hodnotného doplňkového krmiva pro hříbata * (= tj. skupina 1) a nebo odpovídající množství čistého samotného ovsa (tj. skupina 2) Všichni měli volný přístup k senu a k solnému lizu.

Denní dávka ve skupině 1 byla podle vyhodnocení Krmného programu pro hříbata ** přizpůsobená potřebám a vyvážená. Ve skupině 2, která měla krmení výhradně ovsem, byly naproti tomu, přes dostatečný přísun energie a bílkovin, prokázány mezery a mnohé nedostatky.

Studie měla za úkol potvrdit nebo vyvrátit, zda mladí koně ve skupině 1 budou na konci tříměsíční pokusné fáze v porovnání s kontrolní skupinou 2 s krmením výhradně ovsem vykazovat lepší stav, pokud jde o:

  • všeobecný stav
  • mikrostrukturu a zánětlivé příznaky kůže
  • obsah stopových prvků v krvi a v kůži

Pro účely analýzy kůže byl každému koni před započetím a po ukončení pokusného krmení odebrán malý vzorek tkáně z krční oblasti.

*) Fohlengold Classic od firmy St. Hippolyt

**) Software „Microsteed“ od Kentucky Equine Research

Byly výsledky studie přesvědčivé?

Na konci pokusného období vykazovali mladí koně skupiny 1, kteří dostávali doplňkové krmivo, zřetelně viditelné výsledky. V porovnání s „ovesnou“ skupinou 2 měli podstatně více vyrýsované osvalení a intenzivnější lesk srsti (viz obr. 1). Kromě toho i výměna srsti proběhla u skupiny 1 rychleji a celistvěji. Dále pak se tito koně na konci studijního období pohybovali výrazně dynamičtěji a pružněji, než „ovsoví ročci“. Působili celkově vitálněji a současně více uvolněně, zatímco zvířata ze skupiny 2 se chovala spíše váhavě, loudavě a nejistě.

Všechny uvedené rozdíly byly nezávisle potvrzeny také zaměstnanci a příslušníky hřebčína. Navíc se před koncem studie u pěti ze šesti koní ze skupiny krmené ovsem vyvinuly rané symptomy kožních ekzémů (viz obr. 2). Pravděpodobně se jednalo o nesnášenlivost k hmyzím sekretům. Toto poškození kůže se objevuje obvykle od počátku března, když vylétají první mušky a komáři. Ve skupině 1 nebyly podobné symptomy u žádného koně neobjevily. Hypotéza, že ekzémy způsobené hmyzem mají přímou souvislost s nevyvážeností krmné dávky, tím dostala první potvrzující podklad.

Nyní bylo důležité zjistit, zda jsou rozdíly mezi oběma skupinami prokazatelné také při mikroskopických zkouškách.

 

 

 

Obr. 2 Typické rané stadium kožního ekzému v ovesné skupině: malé oblasti bez srsti, částečně mokvající

  Obr. 2 Typické rané stadium kožního ekzému ve skupině krmené ovsem: malé oblasti bez srsti, částečně mokvající

Obr.1
Plnokrevní roční koně po rozdílném přikrmování po dobu tří měsíců.
1a,1b: Přikrmování doplňkovým krmivem (skupina 1)
2a,2b: Přikrmování ovsem (skupina 2)
Lepší osvalení a lepší vzhled více lesklé srsti ve skupině 1 je velmi nápadný.

Kožní nedostatky způsobené chybnou výživou?

Označovat krmení senem a ovsem za chybné a nedostatečné se může zdát přehnané. Výsledky studie byly však tomuto závěru velmi blízké. Po vyhodnocení vzorků kůže po ukončení studie byly shledány následující rozdíly mezi oběma skupinami:

  • Vnější ochranná vrstva kůže (epidermis) je po tříměsíčním krmení senem a ovsem výrazně tenčí než po krmení senem plus doplňkovým krmivem (viz obr. 3a, b). Rozdíl je statisticky významný.
  • U ročků krmených ovsem se hojně vyskytují odumřelé kožními buňky (viz obr. 4b). Ve skupině 1 lze naproti tomu nalézt jen velmi málo těchto izolovaných keratinocytů (viz obr. 4a).
  • Osrstění ve skupině 1 je znatelně hustější, s rovnoměrně šikmo přiléhající vrstvou chlupů (viz obr. 4a). Naproti tomu stojí spořeji narostlé chlupy srsti koní z ovesné skupiny spíše více kolmo ke kůži a přitahují – pravděpodobně z důvodu elektrostatického náboje – početné odumřelé keratinocyty (viz obr. 4b).
  • Kůže koní ze skupiny 1 obsahovala ve srovnání se skupinou 2 podstatně více zinku, mědi a kobaltu. Tyto rozdíly byly zjištěny vícenásobnými měřeními vzorků tkáně všech koní pomocí rentgenové analýzy (Roentec) a Atomic Force Spektroskopie a jsou statisticky významné.
  • U hladiny obsahů stopových prvků v krevních vzorcích však žádné velmi výrazné rozdíly mezi oběma skupinami prokázány nebyly.

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 Příčný řez kůží (světelná mikroskopie, stejné zvětšení)
a) po krmení doplňkovým krmivem
b) po krmení ovsem
Vnější řez kůží (mezi šipkami) je po krmení ovsem tenčí.
Vrstva odumřelých kožních buněk (K) se naproti tomu jeví silnější než po krmení doplňkovým krmivem

  

Obr.4 Povrchová vrstva srsti pod rastrovým elektronovým mikroskopem
a) po krmení doplňkovým krmivem: hustě rostlé, šikmo přiléhající chlupy chrání horní vrstvu kůže.
b) po krmení ovsem: méně husté, kolmo rostlé odstávající chlupy, zatížené značným množstvím odumřelých kožních buněk (šipky).

Obr. 5 Stopové prvky v kůži - graf
Popis grafu:
Stopové prvky v kůži:
zinek – měď – kobalt
Veškeré rozdíly jsou statisticky signifikantní; EF = doplňkové krmiv, Ha = oves

Po ovesném krmení byly ve srovnání s krmením doplňkovým krmivem naměřeny nižší obsahy zinku, mědi a kobaltu, cca o 20 – 30 %.

Co znamenají tyto nálezy?

Silná pokožka slouží spolu s hustou a dobře přiléhající srstí jako účinný obranný štít proti hmyzu a napadení plísněmi. Poskytuje také potřebnou ochranu proti UV záření a proti chemikáliím, vyskytujícím se v životním prostředí. Nálezy tedy hovoří ve prospěch lepší obranyschopnosti kůže ve skupině 1. To zajisté přispívá i k nižší náchylnosti k ekzémům ve srovnání s ovesnou skupinou. Naproti tomu je i z jiných výzkumů známo, že tenká epidermis, jaká převládala ve skupině 2, často představovala předstupeň kožních zánětů. Rovněž roztřepené chlupy srsti v ovesné skupině hovoří ve prospěch podráždění kůže. Slabší epidermis a horší osrstění poskytuje koni méně ochrany proti vlivům životního prostředí a škodlivým organizmům. Kromě toho odumřelé buňky v kombinaci s tělesnými výpary více přitahují muchničky, bakterie a plísně, které zde nacházejí vítaný zdroj obživy a příznivé podmínky pro rozmnožování.

Lepší zásobení stopovými prvky ukazuje na to, že kůže je při krmení krmným doplňkem lépe vyživována. Výsledkem je zdravější stav kůže a struktury srsti.

Obsah stopových prvků v krvi je naproti tomu do značné míry dostatečný pro udržení jednotné ustálené hladiny. Tato regulace ze zdá být deficity v krmení málo ovlivněna. Nicméně přísun stopových prvků v ovesné skupině je očividně nedostačující pro to, aby mohla být patřičně zásobena také kůže.

Buňky zánětu pod elektronovým mikroskopem

Ačkoli tkáň přímo v místech odběrů vzorků žádné záněty nevykazovala, přesto se ukázaly podezřelé náznaky.

Kůže obsahuje mobilní útočné buňky imunitního systému, které slouží k odstranění zárodků nemocí, cizích látek a odumřelé tkáně. Takzvané žírné buňky plní potřebné funkce ochrany organismu. Jejich pozitivní vliv se však snadno může zvrátit v negativní. Pokud je odolnost kůže oslabená, může se snadno dostat do předrážděného stavu tak, že její imunitní systém reaguje na cizí látky, např. hmyzí sekrety, alergicky. Toto bývá indikováno aktivovanými žírnými buňkami, které lze zviditelnit na ultratenkých řezech kůže pod elektronovým mikroskopem. Aktivovaný stav žírných buněk lze identifikovat především díky množství váčků uvnitř buněk, které obsahují mediátory alergické reakce, jako je histamin a tryptáza. Ve vzorcích kůže ovesné skupiny se skutečně nacházejí převážně aktivované zánětové buňky, které mohou ukazovat na alergii na hmyz (letní vyrážka) (viz obr. 6b). Ve skupině 1 jsou tyto buňky téměř výhradně inaktivní (viz obr. 6a), což potvrzuje stabilnější, nepodrážděný stav kůže po krmení s přídavkem doplňkového krmiva.

Obr.6: Žírné buňky z kůže ročních koní (Buněčný výřez, transmisní elektronové mikroskopické záběry).
a) Inaktivní žírné buňky po doplňkovém krmení
b) Aktivované žírné buňky po krmení ovsem
Obsahuje početné váčky uvnitř buněk, které jsou naplněné mediátory alergické reakce:
H = histamin, T = světlé váčky obsahující tryptázu, ZK = jádro buňky
6a) inaktivní žírná buňka z kůže (výřez)
6b) aktivovaná žírná buňka z kůže (výřez)

Zpětná vazba a vliv na zdravotní stav hříbat

Lepší celkový stav ve skupině 1 připouští závěr, že vysoce kvalitní doplňkové krmivo podporuje zdravý vývoj hříběte. Ve zde představené studii se tato skutečnost potvrdila a prokázala na stavbě svalové hmoty, kvalitě pohybu, vitalitě a zdravotním stavu srsti mladých koní.

Kožní problémy ve skupině krmené ovsem a senem poukazují ve spojitosti s ukládáním stopových prvků na možný nebezpečný potenciál způsobený deficity výživných látek. Podle jednohlasného názoru odborníků mohou zánětlivé symptomy v kůži poukazovat na sklony k zánětům a alergiím v dalších oblastech organizmu, např. v plicích a v zažívacím traktu. Výsledky studie hovoří obecně pro skutečnost, že optimalizované složení denní krmné dávky je velice důležité již v hříběcím věku, neboť tím lze předcházet poruchám ve vývoji mladých koní. 

 

 

 

Oves nebo doplňkové krmivo?

Rozhodující pro úspěšnost výživy je denní krmná dávka. Podle všeho není pravděpodobně problémem samotný oves, nýbrž nedostatečná bilance výživných látek, kterou krmení výhradně ovsem a senem zpravidla nedokáže zajistit. Takovéto odchylky by mohly být za předpokladu hygienicky bezproblémového ovsa a sena vyrovnány podáváním vhodného doplňkového krmiva. Ne každé doplňkové krmivo však nabízí řešení problému. Všichni ročci v hřebčíně dostávali od odstavení až do zahájení pokusného krmení konvenční krmný doplněk, podle zvyklostí stáje. Poté byla provedena kompletní vstupní analýza kůže. Již tato prohlídka kůže před zahájením studie ukázala podobný problematický obraz, jako u koní z ovesné skupiny na konci pokusu. Proto se jeví velmi pravděpodobné, že doplňkové hříběcí krmivo použité při studii mělo ve srovnání s dříve podávanou konvenční energetickou krmnou směsí znatelné přednosti.

Specifika krmiva použitého ve studii

Pokusné krmení u skupiny 1 se vedle vysoce hodnotného vybavení minerálními látkami, biologicky stravitelnými stopovými prvky a vitamíny vyznačuje také obsahem základních komponentů blízkých přírodnímu složení, které podporují trávení a látkovou výměnu. Další přísady, jako obilné klíčky, pivovarské kvasnice, hroznové slupky, byliny, lněný olej, slad, česnek, konopné oříšky a semeno černuchy, obsahuji přirozené antioxidanty, enzymy a další rostlinné látky pro fyziologické zhodnocení krmiva. Toto mohlo ve spojení s tabulkově vyváženou celkovou denní dávkou rovněž přispět k úspěchu studie.

Polský vedoucí výzkumu Dr. Krysztof Marycz u výzkumného mikroskopu

Dr. Eberhard Moll / Dr. Krysztof Marycz

Produktové listy 

Úpravy produktových listů

Aktuálně řešíme úpravy produktových listů a informací o přesném složení výrobků. Děkujeme za trpělivost.

Aktualizované informace jsou v tuto chvíli již u těchto výrobků:

Hesta Mix Müsli
Hesta Mix Classic
Hesta Mix Light energy
Struktur – Energetikum
Vital Müsli Beste Jahre
St. Hippolyt NutriStar
Struktur E - bezobilný

ST.HIPPOLYT NA SLOVENSKU

svk.png

Brandon - novinka Hippolyt

kat-brandon4_200x250.png

Nově také na Facebooku

fb.png

Přeprava zdarma!!!

Při objednávce nad 500,- Kč je přeprava zdarma!

Při objednávce do 500,- Kč je přeprava za 50,- Kč.

http://www.hippolyt.cz/index.php?nid=9490&lid=cs&oid=2183800

Aktuální ceník v PDF

Stáhněte si kompletní aktuální ceník /k 1.9.2022/ krmiva pro koně St.Hippolyt v PDF...

ceník krmiva pro koně St.Hippolyt v PDF

Hippolyt opět nejlepší!

Čtenáři německého jezdeckého časopisu CAVALLO opět zvolili St.Hippolyt jako nejoblíbenější krmivo pro koně!

Cavallo Trophy 2014 im Bereich Beste Marke Futtermittel.jpg

První místo pro GLUCOGARD!

Skutečnost, že St.Hippolyt zvolil správnou cestu se potvrdila i při přebírání letošních cen na akci Eurocheval v Offenbergu. První místo získal St.Hippolyt se svým doplňkovým krmivem pro koně GLUCOGARD, které je úspěšné v boji s EMS a schvácením kopyt!

http://www.hippolyt.cz/index.php?nid=9490&lid=CZ&oid=1981681&tabpage=15&taboffset=0&ts=1&epc=SKD12

KDO KRMÍ ST.HIPPOLYT ?

Zajímá Vás, kdo svým koním dopřává krmivo St.Hippolyt? Například Václav Bořánek, Esther Weberová, JS Schneider a další. Podívejte na reference.

Reference
Ronaldo S - skokový kůň roku 2009

Ceník přepravy

Přepravné není součástí cen v e-shopu. V případě zaslání zboží Vám budeme účtovat tyto ceny, viz.odkaz...

Ceník přepravy

Lepší krmení = lepší hříbě!

Podívejte se na zajímavou vědeckou studii zabývající se výživou hříbat.

Lepší krmení = lepší hříbě

Partnerské prodejny

Krmivo pro koně St.Hippolyt lze také zakoupit v našich partnerských prodejnách:

Čáslav a Havlíčkův Brod

Jezdecké potřeby Viktorie, Plzeň

Sokolov, Farma LA Rudolec

Robert Sitter, Č.Budějovice, 723117546

STÁJ NICOL, Liberec

Granofyt s.r.o., Rudná u Prahy

My Horse s.r.o.
250 69 Máslovice, okr. Praha - východ
602 594 338

St.Hippolyt doporučuje

http://www.horsemanonline.cz/

Vyhledat v textu

Nákupní koš
Košík je prázdný

Online poradna

příspěvků: 92
hippolyt